Limbische Enzephalitis

Limbische Enzephalitis - T1 mit KM

Limbische Enzephalitis - T2

Hyperintensität hippocampal und parahippocampal

Limbische Enzephalitis - Flair Sequenz